Illustration Ordbog

Borgmesterpagten er et mangfoldigt initiativ, der involverer en lang række aktører samt adskillige trin og processer. Ved hjælp af denne ordbog skulle det være muligt for nyankomne at finde vej, idet den indeholder omfattende oplysninger om pagten fra A til Å.

Associerede partnere

Associerede partnere er professionelle sammenslutninger, ngo’er og øvrige lignende strukturer, der er i en position til at oprette forbindelser til private virksomheder og det civile samfund samt at yde støtte til borgmesterpagtens underskrivere, særligt i form af teknologier, værktøjer, finansielle incitamenter, salgsfremmende materiale, kulturelle og deltagende initiativer.

Benchmark of Excellence

Benchmarks of Excellence er relevante eksempler på initiativer, som borgmesterpagtens underskrivere, koordinatorer og fortalere er særligt stolte over og fremhæver som brugbare tiltag, der kan kopieres af andre lokale myndigheder, provinser, regioner eller netværk.

CO2-regnskab

Et CO2-regnskab er en opgørelse over den CO2-emission, der er forårsaget af energiforbruget i underskriveren af borgmesterpagtens område i et udgangsår. Den gør det muligt at angive de primære kilder til CO2-emissionen og de pågældende reduktionspotentialer.

Energiagenturer

Lokale og regionale energiagenturer støtter indførelsen af tiltag vedrørende god energiledelse, anbefaler konceptet om bæredygtighed, bidrager med oplysninger og yder vejledning og tilbyder en række øvrige tjenesteydelser baseret på konkrete, lokale energibehov. Energiagenturerne er finansieret af offentlige myndigheder.

Fælles Forskningscenter

Det Fælles Forskningscenter er Europa-Kommissionens videnskabelige og tekniske gren. Centret er ansvarligt for at yde teknisk og videnskabelig bistand til initiativet. Det arbejder tæt sammen med sekretariatet for borgmesterpagten om at give underskriverne tydelige retningslinjer og skabeloner med henblik på at bidrage til opfyldelsen af deres forpligtelser under borgmesterpagten samt at overvåge implementeringen og resultaterne. Det Fælles Forskningscenters hjemmeside: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/

Fortalere for borgmesterpagten

Europa-Kommissionen definerer “fortalere for borgmesterpagten” som europæiske, nationale og regionale netværk og sammenslutninger af lokale myndigheder, der udnytter deres lobby-, kommunikations- og netværksaktiviteter til at promovere borgmesterpagten og støtte op om underskrivernes forpligtelser.

Handlingsplan for bæredygtig energi

En handlingsplan for bæredygtig energi er det primære dokument, hvori borgmesterpagtens underskrivere anfører, hvorledes de har til hensigt at nå deres mål om at reducere CO2-emissionen inden 2020. Den indeholder en angivelse af de aktiviteter og tiltag, der er fastlagt for at nå målene, sammen med tidsplaner og tildelte ansvarsområder. Borgmesterpagtens underskrivere kan frit vælge formatet for deres handlingsplan for bæredygtig energi, så længe det er i overensstemmelse med de principper, der er anført i retningslinjerne for handlingsplan for bæredygtig energi.

Handlingsplan for bæredygtig energi og klima (HBEK)

Det primære dokument, hvori Borgmesterpagtens underskrivere anfører, hvorledes de har til hensigt at opfylde deres forpligtelser. Planen indeholder en angivelse af de afhjælpnings- og tilpasningsforanstaltninger, der er fastlagt for at nå målene, sammen med tidsplaner og tildelte ansvarsområder.

Helpdesk

Helpdesken er den primære grænseflade mellem lokale myndigheder og sekretariatet for borgmesterpagten. Her kan man få svar på generelle eller tekniske spørgsmål vedrørende initiativet, og underskriverne kan få hjælp til processen.

Implementeringsrapport

En implementeringsrapport er et dokument, som borgmesterpagtens underskrivere forpligter sig til at indgive hvert andet år efter indgivelsen af deres handlingsplan for bæredygtig energi, og som redegør for de foreløbige resultater af implementeringen. Formålet med rapporten er at vurdere, hvorvidt de foreløbige resultater er i overensstemmelse med de fastlagte mål.

Koordinatorer for borgmesterpagten

Europa-Kommissionen definerer »nationale koordinatorer« som de offentlige myndigheder, der yder strategisk vejledning samt økonomisk og teknisk støtte til kommuner, der underskriver borgmesterpagten, men som mangler de nødvendige kompetencer og/eller ressourcer til at opfylde kravene. Nationale koordinatorer er subnationale decentrale myndigheder - herunder provinser, regioner og offentlige grupperinger af kommuner - og nationale offentlige organer, som f.eks. energiagenturer.

Lokal energidag

Lokale energidage er events, der planlægges af borgmesterpagtens underskrivere som en del af deres officielle forpligtelser med henblik på at øge den offentlige bevidsthed ved en mere intelligent brug af energi. Det er en mulighed for lokale myndigheder til at involvere interessenter og borgere i en fælles dialog vedrørende udvikling og implementering af handlingsplaner for bæredygtig energi. De forskellige former for begivenheder kan variere, og de arrangeres normalt for en given periode, men de omfatter normalt aktiviteter som workshops, udstillinger, guidede ture og ”åbent hus”.

Risiko- og sårbarhedsvurdering

En analyse, der fastlægger karakteren og omfanget af en risiko gennem analyse af potentielle farer og vurdering af sårbarheder, som kunne udgøre en potentiel trussel mod eller være til skade for mennesker, deres ejendom og levebrød og det miljø, som de er afhængige af – analysen gør det muligt at identificere kritiske problemområder og tilvejebringer således oplysninger til brug for beslutningstagningen. I vurderingen kunne der være fokus på risici forbundet med oversvømmelser, ekstreme temperaturer og hedebølger, tørke og vandknaphed, storme og andre ekstreme vejrforhold, et stigende antal skovbrande, stigning i havets vandstand og kysterosion (hvis det er relevant).

Sekretariatet for borgmesterpagten

Sekretariatet for borgmesterpagten, der blev oprettet og grundlagt af Europa-Kommissionen, er ansvarlig for koordinering og daglig administration af initiativet. Sekretariatet yder administrativ bistand og teknisk vejledning til underskrivere, letter netværksdannelse mellem borgmesterpagtens interessenter og sikrer promovering af deres aktiviteter. Sekretariatet for borgmesterpagten ledes af en sammenslutning af europæiske netværk, der repræsenterer lokale og regionale myndigheder, anført af energibyerne, og består af De Europæiske Kommuners og Regioners Råd, Climate Alliance, Eurocities og Fedarene.

Skabelon til handlingsplan for bæredygtig energi (og klima)

Skabelonen til handlingsplan for bæredygtig energi (og klima) er et elektronisk dokument, som borgmesterpagtens underskrivere anmodes om at udfylde online, på engelsk, samtidig med, at handlingsplanen for bæredygtig energi (og klima) indleveres på deres eget (nationale) sprog. Den er udviklet for at hjælpe underskriverne med at strukturere deres handlinger og tiltag og lette overvågningen og opfølgningen.

Temabaserede diskussionsgrupper

De temabaserede diskussionsgrupper er et forum til informations- og erfaringsudveksling, der har som formål at fremme interaktion og netværk blandt borgmesterpagtens interessenter. Disse skræddersyede platforme til erfaringsudveksling er et mødested for fastlagte kategorier af borgmesterpagtens interessenter – dvs. store byer og hovedstadsområder, små- og mellemstore underskrivere samt kordinatorer og fortalere for borgmesterpagten – hvor de kan drøfte emner og spørgsmål vedrørende borgmesterpagten med ligesindene, særligt i forbindelse med events, der er planlagt af sekretariatet for borgmesterkontoret, online-fora og webinarer.

Temaworkshop

Temaworkshoppene er interaktive, kapacitetsopbyggende seminarer, der arrangeres af sekretariatet for borgmesterpagten for at fremme erfarings- og vidensdeling blandt deltagerne. Temaworkshopper er særligt målrettede mod diskussionsgrupperne.

Webinar

Et webinar er en interaktiv livepræsentation på internettet, der giver borgmesterpagtens interessenter, herunder underskrivere, fortalere og koordinatorer, mulighed for at deltage i foredrag, der arrangeres af sekretariatet for borgmesterpagten eller andre eksperter, om et særligt emne, der knytter sig til borgmesterpagten.

twitter
twitter 1
twitter 2
facebook
facebook 1
facebook 2
newsletter
newsletter 1
newsletter 2
rss feeds
rss feeds 1
rss feeds 2
Med politisk støtte fra Europa-Kommissionen Med politisk støtte fra Europa-Kommissionen. Hjemmesiden koordineres af sekretariatet for borgmesterpagten.
Nyheder | Agenda | Site map | Rss-hjælp | Bidragydere | Jura